Religija&Tolerancija
Impresum
Uputstvo autorima
Recezenti

Religion&Tolerance
Impresum
To authors
CriticsNovo izdanje
Latest publication


izveštaj

Preporuke za aktivnosti na izgradnji pomirenja iz perspektive praktičara organizacija civilnog društva

 


report

Preporuke za aktivnosti na izgradnji pomirenja iz perspektive praktičara organizacija civilnog društva

 Lokalne organizacije civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine daju preporuke za aktivnosti pomirenja/izgradnje mira: 

Rad na pomirenju ima pravi uticaj kada se fokusira na obične živote ljudi.

Izvještaj je sastavljen na osnovu šest fokus grupa koje su održane u periodu jun- jul 2018. godine. Uključene OCD su Fondacija Lara iz Bijeljine, Međunarodni interaktivni otvoreni centar (MIOC) kao i niz obrazovnih partnera u Tuzli, Mreža vjernika na susretu u Međugorju, Udruženje žena Jadar u Konjević Polju, Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE Sarajevo i Udruženje Agape iz Ljubuškog. 

Učesnici istraživanja istakli su kako je aktivnost pomirenja neophodna za rješavanje stvarnih potreba običnih ljudi širom zemlje. Ovaj rad bi trebao biti osjetljiv na različite perspektive, pa tako treba učiti od onih koji imaju povjerenje različitih zajednica. Oni objašnjavaju zašto aktivnost pomirenja treba koordinirati u cijeloj zemlji, tako da ti procesi uključuju marginalne sektore, da uključuje sve sektore i sve zajednice, te da političari trebaju biti uključeni kako bi razumjeli javne potrebe u lokalnim zajednicama, da bi razumeli da se prava politika bavi potrebama normalnih ljudi, a ne toksičnim narativima sukoba. Učesnici u fokus grupama pokrivaju ekonomske, socijalne, obrazovne i vjerske izazove, dajući primjere iz niza socijalno najizazovnijih zajednica u svim dijelovima BiH.
Local Civil Society Organisations from across Bosnia and Herzegovina make recommendations for reconciliation/peacebuilding activities:

Reconciliation work makes a real impact when focused on ordinary lives

The report was compiled on the basis of six focus groups that were held in June-July, 2018. The CSOs involved included the Lara Foundation in Bijeljina, the International Interactive Open Center (MIOC) as well as a range of educational partners in Tuzla, the Network of Believers at a meeting in Medjugorje, the Jadar Women’s Association in Konjević Polje, the Association for the Prevention of Addiction NARKO-NE in Sarajevo, and the Agape Association in Ljubuški. 

Participants in the research outlined how reconciliation activity is essential for addressing the real needs of ordinary people across the country. This work should be sensitive to different perspectives, and so should learn from those who have the trust of different communities. They explan why reconciliation activity should be coordinated across the country, so that it involves marginal sectors of the community, so that it includes all sectors and all communities, and so that politicians who need to be engaged in order to understand public needs in local communities see real politics engages with normal people’s needs, not with toxic conflict narratives. Discussants cover economic, social, educational and religious challenges, giving examples from a range of the most socially challenging communities in all parts of BiH.


30/10/2021Ana Zotova Zorica Kuburić Zlatiborka Popov-Momčinović Marko-Antonio Brkić George Wilkes

IZGRADNJA POVJERENJA I POMIRENJA U BOSNI I HERCEGOVINI: RAZLIČITE PERSPEKTIVE
BUILDING TRUST AND RECONCILIATION 
IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: DIFFERENT APPROACHES


     

Pred nama je Izvještaj istraživanja koji je baziran na intervjuima koji su vođeni u 13 gradova Bosne i Hercegovine kao nastavak istraživačkog projekta Centra za empirijska istraživanja religije, Novi Sad – Sarajevo i Univerziteta u Edinburgu pod opštim nazivom: „Religion and Ethics in the Making of War and Peace“.

Metodološki značajna informacija jeste da je ova knjiga nastala analizom sadržaja dobijenog iz intervjua 77 aktera iz 13 gradova, kao i šest fokus grupa i obradom podataka preko statističkog programa za kvalitativna istraživanja (MAXQDA). Broj minuta snimljenih intervjua bio je 3.414, odnosno 57 sati. Transkripti intervjua, koji su imali ukupno 1.959.441 karaktera, što predstavlja preko 1.000 stranica teksta, i izvještaji sa fokus grupa, 112.530 karaktera, odnosno 62 stranice, bili su materijal na kome je urađena analiza sadržaja, što je omogućilo da dođemo do rezultata koji su u ovoj knjizi predstavljeni.


This research report is the abbreviated English translation of a study based on interviews conducted in 13 cities of Bosnia and Herzegovina as a fourth phase of the research project of the Center for Empirical Research on Religion, Novi Sad - Sarajevo and the University of Edinburgh entitled “Religion and Reconciliation in Bosnia and Herzegovina”.

To give a brief insight into the method used in this study, the results were arrived at after analyzing interviews with 77 actors from 13 cities, plus six focus groups, the content being processed with MAXQDA, a statistical program designed for qualitative research. The number of minutes of recorded interviews was 3,414, or 57 hours. Interview transcripts comprised a total of 1,959,441 characters, representing over 1,000 pages of text. Focus group reports amounted to 112,530 characters, or 62 pages. The results are anonymized, to encourage respondents to speak more freely. 15/11/2016
izveštaj
report

Pomirenje − sredstvo za borbu protiv nesigurnosti ili način otpora politikama podjele
Reconciliation – Means to Fight Insecurity or Resist the Politics of Division Citizens in 13 BiH Local Communities Talk about Reconciliation and Trust Building Processes

U toku druge faze istraživanja, u periodu od oktobra 2014. do februara 2015. godine, organizirali smo 26 događaja u 13 lokalnih zajednica, po jednu fokus grupu i po jedan javni događaj. Dodatna vrijednost druge, kvalitativne faze istraživanja predstavlja činjenica da su članovi istraživačkog tima, za razliku od ankete, gdje su imali poziciju autsajdera i koju karakteriše sociološka generalizacija o utjecaju religije i ostalih faktora, ovakvim direktnim angažmanom i učešćem u 13 lokalnih zajednica dobili priliku ne samo da sa građanima direktno razgovaraju i interpretiraju rezultate, već i da sami budu uključeni i da iskustveno prožive svaku od tih lokalnih zajednica.

Izveštaj možete preuzeti pritskom na sliku.
During the second phase of the research, in the period from October 2014 to February 2015, we organized 26 events in 13 local communities, one focus group and one public event. An additional value of the second, qualitative phase of the research is the fact that the members of the research team, unlike the survey, where they had an outsider position and characterized by sociological generalization on the influence of religion and other factors, such direct engagement and participation in 13 local communities to talk directly with the citizens and interpret the results, but also to be involved themselves and to experience each of these local communities experientially.

You can download the report by clicking on the image.


22/10/2015
Faktori pomirenja: religija, lokalni odnosi, ljudi i povjerenje
Factors in Reconciliation: Religion, Local Conditions, People and Trust

CEIR − Centar za empirijska istraživanja religije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo i Univerzitet u Edinburgu, Projekt RELWAR

Objavljuje prve rezultate svog drugog istraživanja o pomirenju i izgradnji povjerenja u Bosni i Hercegovini, koje je urađeno na uzorku od 2.606 ispitanika iz 13 gradova. Ovo istraživanje o stavovima prema pomirenju je najveće istraživanje urađeno do danas. Podaci pružaju osnovu za proučavanje uticaja niza faktora na stavove prema pomirenju, uključujući i geografske razlike, odnos prema stanju u zemlji, stavove prema religiji, političke preferenicje, zaposlenost, obrazovanje i ratno iskustvo.

ovde možete preuzeti izvještaj s rezultatima istraživanja na:

The University of Edinburgh and CEIR Sarajevo research project team is publishing first results from its second survey on reconciliation and trust-building in Bosnia and Herzegovina.

2,606 respondents from 13 cities filled in questionnaires, making this the largest survey on attitudes to reconciliation to date. The survey data provides a basis for studying the influence of a range of factors on attitudes to reconciliation, including geographical differences, attitudes to the state of the country, attitudes to religion, political preferences, income and employment, educational background, and wartime experience.

here you can download survey results in following languages:

17/12/2013

Pomirenje i izgradnja povjerenja
u Bosni i Hercegovini
Reconciliation and Trust Building
in Bosnia-Herzegovina

Ispitivanje javnih stavova u četiri grada i regiona
A Survey of Popular Attitudes in Four Cities and Regions

Mozete preuzeti istraživanje u PDF formatu ovde:
You can download the survey PDF here


29/10/2012


CEIR
2016 - 2024