Religija&Tolerancija
Impresum
Uputstvo autorima
Recezenti

Religion&Tolerance
Impresum
To authors
CriticsNovo izdanje
Latest publication


Zorica Kuburić i Ana Zotova

Uloga religije, porodice i obrazovanja u procesu pomirenja

Razlike u stavovima manjine i većine u Bosni i HercegoviniA book was published:

RELIGION, FAMILY AND RECONCILIATION, The differences between the attitudes of minorities and majorities in BiH  
  Ova monografija je originalan istraživački rad koji proizlazi iz empirijskih istraživanja iz oblasti sociologije religije i filozofsko-teorijskih razmatranja. Sadrži rezultate originalnih naučnih istraživanja koja opisuju društvenu situaciju u BiH u postkonfliktnom periodu, uključujući perspektive međureligijske i međunacionalne tolerancije, dijaloga i pomirenja. Autorke se na vrlo kompetentan način bave nekim od najaktuelnijih problema moderne sociologije religije kao što su: mjerenje religioznosti i pokazatelji religioznosti, odnosi vjerske većine i manjine, značaj vjeronauke za izgradnju povjerenja u postkonfliktnom periodu. društvo, postkonfliktna tolerancija itd. Filozofska analiza se, s druge strane, oslanja na različita teorijska (religijska, ali i teološka) proučavanja odnosa religije i pomirenja. Novina i pravo osvježenje u tom dijelu knjige je primjena teorije govornih činova na izvinjenje u kontekstu razmatranja problema pomirenja.
  This monograph is an original research work that arises from empirical research in the field of sociology of religion and philosophical-theoretical considerations. It contains the results of original scientific research describing the social situation in BiH in the post-conflict period, including perspectives on interreligious and interethnic tolerance, dialogue and reconciliation. The authors deal in a very competent way with some of the most current problems of modern sociology of religion, such as: measuring religiosity and indicators of religiosity, relations between religious majority and minority, the importance of religious education for building trust in the post-conflict period. society, post-conflict tolerance, etc. Philosophical analysis, on the other hand, relies on various theoretical (religious, but also theological) studies of the relationship between religion and reconciliation. The novelty and real refreshment in that part of the book is the application of the theory of speech acts to an apology in the context of considering the problem of reconciliation.

27/08/2021Ana Zotova Zorica Kuburić Zlatiborka Popov-Momčinović Marko-Antonio Brkić George Wilkes

IZGRADNJA POVJERENJA I POMIRENJA U BOSNI I HERCEGOVINI: RAZLIČITE PERSPEKTIVE
BUILDING TRUST AND RECONCILIATION 
IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: DIFFERENT APPROACHES


     

Pred nama je Izvještaj istraživanja koji je baziran na intervjuima koji su vođeni u 13 gradova Bosne i Hercegovine kao nastavak istraživačkog projekta Centra za empirijska istraživanja religije, Novi Sad – Sarajevo i Univerziteta u Edinburgu pod opštim nazivom: „Religion and Ethics in the Making of War and Peace“.

Metodološki značajna informacija jeste da je ova knjiga nastala analizom sadržaja dobijenog iz intervjua 77 aktera iz 13 gradova, kao i šest fokus grupa i obradom podataka preko statističkog programa za kvalitativna istraživanja (MAXQDA). Broj minuta snimljenih intervjua bio je 3.414, odnosno 57 sati. Transkripti intervjua, koji su imali ukupno 1.959.441 karaktera, što predstavlja preko 1.000 stranica teksta, i izvještaji sa fokus grupa, 112.530 karaktera, odnosno 62 stranice, bili su materijal na kome je urađena analiza sadržaja, što je omogućilo da dođemo do rezultata koji su u ovoj knjizi predstavljeni.


This research report is the abbreviated English translation of a study based on interviews conducted in 13 cities of Bosnia and Herzegovina as a fourth phase of the research project of the Center for Empirical Research on Religion, Novi Sad - Sarajevo and the University of Edinburgh entitled “Religion and Reconciliation in Bosnia and Herzegovina”.

To give a brief insight into the method used in this study, the results were arrived at after analyzing interviews with 77 actors from 13 cities, plus six focus groups, the content being processed with MAXQDA, a statistical program designed for qualitative research. The number of minutes of recorded interviews was 3,414, or 57 hours. Interview transcripts comprised a total of 1,959,441 characters, representing over 1,000 pages of text. Focus group reports amounted to 112,530 characters, or 62 pages. The results are anonymized, to encourage respondents to speak more freely. 15/11/2016

Drugi Zbornik radova s konferencije

Mir i pomirenje

Zbornik možete preuzeti ovde>>


second zbornik from the conference

Mir i pomirenje

You can download the zbornik here>>

  
  Izgradnja mira i pomirenje su aktivnosti koje zahtijevaju osjetljivo razumijevanje društvenog i političkog konteksta, a ovaj esej iznosi razloge za fokusiranje na ono što je osjetljivo i što izaziva podjele. Esej sugerira razloge zbog kojih su se inicijative za izgradnju mira umjesto toga često fokusirale na uski skup zajedničkih ciljeva ili tvrdnji o društvenim dobrima. Posebno se fokusira na međureligijsku izgradnju mira i načine na koje isključiva usmjerenost na opće dobro remeti potpunije razumijevanje prirode ove vrste izgradnje mira i načina na koje se ona može suočiti sa izazovima mira. Alternativa koja je ovdje iznesena je namjerno bavljenje različitim pogledima i iskustvima koja akteri izgradnje mira donose. Kroz sedmogodišnju studiju provedenu u Bosni i Hercegovini, članak se bavi širokim nizom ličnih i društvenih motivacija za saradnju koje mogu djelovati i bez širokog političkog ili ideološkog dogovora. Članak se završava raspravom o načinima na koje istraživači mogu pomoći kada se bave praksama izgradnje mira koje promoviraju veće razumijevanje, a ne samo stvaranje staromodnih koalicija. 

George Wilkes

 Peacebuilding and conciliation are activities that demand a sensitive understan- ding of social and political context, and this essay lays out reasons for focusing on what is sensitive, and divisive. The essay suggests reasons for which peacebuilding initiatives have instead often focused on a narrow set of common objectives or assertions about so- cial goods. It focuses in particular on interreligious peacebuilding, and the ways in whi- ch an exclusive focus on the common good disrupts a fuller understanding of the nature of this type of peacebuilding, and of the ways in which it can meet challenges to peace. The alternative laid out here is a deliberate engagement with the diversity of views and expe- riences that peacebuilding actors bring. Through a seven year study conducted in Bosnia and Herzegovina, the article addresses a wide set of personal and social motivations for collaboration which can operate even without broad political or ideological agreement. The article concludes with a discussion of ways that researchers can help when engaged with peace-building practices that promote larger understanding and not only the creati- on of old-fashioned coalitions of the willing. 

George Wilkes  26/12/2018

 Zbornik radova s konferencije 

Mir i pomirenje

  Zbornik možete preuzeti ovde>>


zbornik from the conference

Mir i pomirenje

You can download the zbornik here>>

  
  The international conference "Peace and Reconciliation", which was held on May 14 and 15, 2018 in the National Library of Serbia, organized by CEIR, produced 430 pages on which 26 authors reflected on peace and reconciliation. From the introductory part, let us single out the words of academician Vladeta Jerotić: "We need to say what precedes peace. There is no peace without reconciliation! Let's always start with ourselves. Aren't we in constant conflict with ourselves, both visible and invisible conflict. Sometime opinion wanted to beat the feeling, the other time the other way around. Once we really loved someone, and then we don't love them anymore. Consciousness wants one thing, the unconscious something completely different, and the forgotten superconscious? It would reconcile "the quarrels within us, to help us and bring us what is impossible - reconciliation of opposites and thus establish peace, at least temporarily, let it be short-lived, or real peace that prepares new creative unrest."
  Međunarodna konferencija "Mir i pomirenje", koja je održana 14. i 15. maja 2018. godine u Narodnoj biblioteci Srbije u organizaciji CEIRa, iznedrila je 430 stranica na kojima je 26 autora promišljalo o miru i pomirenju. Iz uvodnog dela izdvajmo reči akademika Vladete Jerotića: "Treba da kažemo šta prethodi miru. Nema mira bez pomirenja! Počnimo uvek od sebe. Zar nismo u stalnom sukobu sa sobom, i vidljivom i nevidljivom sukobu. Jenom je mišljenje htelo da pobedi osećanje, drugi put obratno. Jednom smo nekoga stvarno voleli, a onda ga više ne volimo. Svest hoće jedno, nesvesno nešto sasvim drugo, a zaboravljeno nadsvesno? Ono bi da miri "svađalice u nama, da nam pomogne i donese ono što je nemoguće - pomirenje suprotnosti i tako uspostavi mir, bar privremeno, neka je i kratkotrajan, aili stvaran mir koji sprema nove stvaralačke nemire."

14/12/2018

Žene i procesi pomirenja u Bosni i Hercegovini

Izazov rodnim ulogama, usta(nov)ljenim narativima i performativnim praksama S osvrtom na religijuŽene i procesi pomirenja u Bosni i Hercegovini

Izazov rodnim ulogama, usta(nov)ljenim narativima i performativnim praksama S osvrtom na religiju


   Studija Žene i procesi pomirenja u Bosni i Hercegovini: Izazov rodnim ulogama, usta(nov)ljenim narativima i performativnim praksama. S osvrtom na religiju,   predstavlja deo šireg istraživačkog poduhvata koji je sproveden  u okviru projekta Religion and Ethics in the Making of War and Peace Univerziteta u Edinburgu u saradnji sa Centrom za empirijska istraživanja religije o procesima pomirenja u Bosni i Hercegovini. To predstavlja i predmet ove istraživačke studije, s akcentom na rod i ulogu žena u ovim procesima u bosanskohercegovačkom društvu.
   „This book presents a major advance in the study of reconciliation in post-conflict societies in the Former Yugoslavia, especially Bosnia and Herzegovina. The book - an outcome of a five-year long international research project - sets discourses about gender, religion and reconciliation in the context of social changes and tensions, moving beyond common simplistic assumptions about each evident in the existing academic literature. The study embraces both local social realities and wider political pressures, and should be read by students of politics and sociology interested in the framing of transitional societies, the influence of religion, gender and reconciliation or peacebuilding.”

   Dr. George Wilkes, University of Edinburgh/ Project on Religion and Ethics in the Making of War and Peace


13/05/2018

Zbornik


"Istraživanje uloge religije u procesu izgradnje povjerenja i pomirenja"31/12/2015

Zbornik


"Istraživanje uloge religije u procesu izgradnje povjerenja i pomirenja"31/12/2015


CEIR
2016 - 2024